REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Regulaminem Imprezy Turystycznej Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej wymaga pełnej akceptacji niniejszego Regulaminu Imprezy Turystycznej.

§ 1 

Organizator

1.Karkonoskimi Tajemnicami Jakub Paczyński, ul. Mickiewicza 1A, 58-540 Karpacz, o NIP 6112155521, REGON 230263879 (dalej „Organizator”) jest organizatorem imprezy turystycznej, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).

2. Organizator wpisany jest do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 29700.

3. Niniejszy Regulamin Imprezy Turystycznej (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Uczestników korzystających z usług Organizatora

4. Siedziba Organizatora mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 1A, 58-540 Karpacz

5. Niniejszy Regulamin Imprezy Turystycznej stanowi integralną część umowy o udział w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza zgodę na treść zawartą w poniższych postanowieniach.

6. Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu wyraźnie stanowią inaczej.

 

§ 2 

Zawarcie umowy

1. Wszelkie informacje Organizatora zamieszczone w administrowanym przez niego serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.kolejkowo.pl 

2. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem następuje poprzez internetowe zgłoszenie za pomocą formularza na stronie www.kolejkowo.pl uczestnictwa w imprezie, oraz zapłatę całości ceny imprezy turystycznej. Płatność może nastąpić za pomocą Bonu Turystycznego. W przypadku płatności Bonem Turystycznym za moment zapłaty uważa się moment zaakceptowania płatności na platformie bonturystyczny.zus.pl.

3. Dane zamawiającego, wybrana oferta oraz cena imprezy turystycznej zostaną dostarczone za pomocą emaila i będą zgodne z formularzem oraz wyborem oferty dostępnej i wypełnionej przez Uczestnika na stronie www.kolejkowo.pl. Za prawidłowe wypełnienie odpowiada Uczestnik. W przypadku wysłania błędnego formularza należy przesłać prośbę o anulowanie zgłoszenia na adres bonturystyczny@kolejkowo.pl i ponownie, prawidłowo wypełnić formularz.

4. Przez Uczestnika rozumie się także osoby, na rzecz których umowa zawarta została przez osobę zgłaszającą ich uczestnictwo w imprezie turystycznej, jak również osoby, które nabyły ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku płatności Bonem Turystycznym w Imprezie obowiązkowo musi uczestniczyć dziecko, na które został przyznany Bon Turystyczny.

5. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tych uczestników. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.

6. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej, w przypadku, gdy w imprezie turystycznej nie bierze udziału żaden z przedstawicieli ustawowych takiej osoby, wymaga zgody jej przedstawicieli ustawowych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Dokument ten potwierdza całkowitą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych za osobę niepełnoletnią na imprezie turystycznej Organizatora.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej) może być złożone przez Uczestnika z zachowaniem formy pisemnej (w formie oświadczenia wysłanego na adres siedziby Organizatora lub Agenta za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora bonturystyczny@kolejkowo.pl

8. Integralną częścią umowy są: Oferta wysłana na adres email podany w formularzu na www.kolejkowo.pl oraz niniejszy Regulamin.

9. Impreza trwa 10 dni od dnia zapłaty.

 

§ 3 

Warunki płatności

1. W dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, równocześnie z zawarciem umowy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora pełnej ceny podanej w umowie

2. W przypadku realizacji płatności Bon Turystycznym zapłata powinna nastąpić przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

3. Cena imprezy wyrażona jest w złotych polskich i obejmuje świadczenia wymienione w ofercie. 


 

§ 4 

Czas trwania imprezy turystycznej.

Impreza turystyczna trwa nie dłużej niż 10 dni od momentu zawarcia umowy.

Impreza kończy się z chwilą skorzystania ze wszystkich usług turystycznych zawartych w umowie z zastrzeżeniem pkt 1 tego paragrafu

Impreza uważa się za rozpoczętą w chwili skorzystania z pierwszej usługi turystycznej wymienionej w zamówieniu.

Umowa zostaje zawarta w chwili zaksięgowania płatności na koncie Organizatora, a w przypadku płatności bonem w momencie zaakceptowania płatności na platformie bonturystyczny.zus.pl.

 

§ 5 

Usługi turystyczne oznaczają:

 

Kolejkowo Wrocław

a) “bilet normalny” polega na wejściu Uczestnika na wystawę Kolejkowo Wrocław oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Kolejkowa dostępnego na www.kolejkowo.pl/o-kolejkowie/regulamin i umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w cenniku na stronie www.kolejkowo.pl/wroclaw/cennik lub umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę.

b) “bilet ulgowy” polega na wejściu Uczestnika na wystawę Kolejkowo Wrocław oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Kolejkowa dostępnego na www.kolejkowo.pl/o-kolejkowie/regulamin i umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w cenniku na stronie www.kolejkowo.pl/wroclaw/cennik lub umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę.

c) usługa gastronomiczna, tj. wydanie talonu o wartości 20,00 zł brutto do wykorzystania w punkcie gastronomicznym na terenie wystawy Kolejkowo w celu nabycia posiłku (dalej jako "Talon"). Jeden Talon można wykorzystać na dowolną ilość posiłków do jego wartości – w przypadku, gdy wartość Talonu jest niewystarczająca do pokrycia ceny nabycia posiłku, istnieje możliwość dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

Nie ma możliwości skorzystania z Talonu na usługi gastronomiczne po zakończeniu imprezy turystycznej. Pozostała do wykorzystania kwota Talonu nie podlega wymianie na gotówkę. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego Talonu w ramach jednej imprezy turystycznej.

d) Pakiet podstawowy oznacza połączenie trzech usług turystycznych z § 2 punktów 4.a, 4.b, 4.c 

e) Pakiet VIP oznacza rozszerzenie Pakietu podstawowego i obejmuje indywidualne zwiedzanie z opieką przewodnika oraz organizowanymi przez niego konkursami wiedzy o wystawie. Za prawidłowe odpowiedzi dziecko jest nagradzane. W pakiet nagród wchodzą markowe produkty Kolejkowa: puzzle 60, skarpetki, gra memory, skarbonka, magnes, smycz, opaska na rękę, moneta pamiątkowa, karty "Piotruś" i kubek.

f) Adres realizowania usługi turystycznej: Kolejkowo Wrocław w Sky Tower we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95

 

Kolejkowo Gliwice

a) “bilet normalny” polega na wejściu Uczestnika na wystawę Kolejkowo Gliwice oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Kolejkowa dostępnego na www.kolejkowo.pl/o-kolejkowie/regulamin i umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w cenniku na stronie www.kolejkowo.pl/gliwice/cennik lub umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę.

b) “bilet ulgowy” polega na wejściu Uczestnika na wystawę Kolejkowo Gliwice oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Kolejkowa dostępnego na www.kolejkowo.pl/o-kolejkowie/regulamin i umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w cenniku na stronie www.kolejkowo.pl/gliwice/cennik lub umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę.

c) usługa gastronomiczna, tj. wydanie talonu o wartości 20,00 zł brutto do wykorzystania w punkcie gastronomicznym na terenie wystawy Kolejkowo w celu nabycia posiłku (dalej jako "Talon"). Jeden Talon można wykorzystać na dowolną ilość posiłków do jego wartości – w przypadku, gdy wartość Talonu jest niewystarczająca do pokrycia ceny nabycia posiłku, istnieje możliwość dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

Nie ma możliwości skorzystania z Talonu na usługi gastronomiczne po zakończeniu imprezy turystycznej. Pozostała do wykorzystania kwota Talonu nie podlega wymianie na gotówkę. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego Talonu w ramach jednej imprezy turystycznej.

d) Pakiet podstawowy oznacza połączenie trzech usług turystycznych z § 2 punktów 4.a, 4.b, 4.c 

e) Pakiet VIP oznacza rozszerzenie Pakietu podstawowego i obejmuje indywidualne zwiedzanie z opieką przewodnika oraz organizowanymi przez niego konkursami wiedzy o wystawie. Za prawidłowe odpowiedzi dziecko jest nagradzane. W pakiet nagród wchodzą markowe produkty Kolejkowa: puzzle 160, skarpetki, gra memory, skarbonka, magnes, smycz, opaska na rękę, brelok, czapka, moneta pamiątkowa.

f)  Adres realizowania usługi turystycznej: Kolejkowo Gliwice w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315

 

Wystawa Pająków i Skorpionów 

a) “bilet normalny” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Pająków i Skorpionów  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Wystawy Pająków i Skorpionów dostępnego na wystawapajakow.pl.

b) “bilet ulgowy” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Pająków i Skorpionów  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Wystawy Pająków i Skorpionów dostępnego na wystawapajakow.pl.

c) "bilet wstępu RODZINNY (2+2)" polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Pająków i Skorpionów  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Wystawy Pająków i Skorpionów dostępnego na wystawapajakow.pl.

d) Adres realizowania usługi turystycznej: Wystawa Pająków i Skorpionów w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315

 

Wystawa Budowli z Klocków Lego

a) “bilet ” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Budowli z Klocków Lego oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Wystawy Budowli z Klocków Lego dostępnego na wystawaklockow.pl.

b) “bilet 2+2 ” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Budowli z Klocków Lego oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Wystawy Budowli z Klocków Lego dostępnego na wystawaklockow.pl.

c) “bilet combo” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Budowli z Klocków Lego oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Wystawy Budowli z Klocków Lego dostępnego na wystawaklockow.pl oraz wejściu uczestnika na wystawę 3D Trick-Gallery oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie wystawy 3D Trick-Gallery dostępnego na 3dgallery.pl.

d) “bilet combo 2+2” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Budowli z Klocków Lego oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Wystawy Budowli z Klocków Lego dostępnego na wystawaklockow.pl oraz wejściu uczestnika na wystawę 3D Trick-Gallery oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie wystawy 3D Trick-Gallery dostępnego na 3dgallery.pl.

e) Adres realizowania usługi turystycznej: Wystawa Budowli z Klocków Lego w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315 oraz 3D Trick Gallery w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315.

 

Funzeum

a) bilet normalny polega na wejściu Uczestnika na wystawę Funzeum (czas zwiedzania 3h) oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Funzeum dostępnego na funzeum.pl

b) bilet ulgowy polega na wejściu Uczestnika na wystawę Funzeum (czas zwiedzania 3h) oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Funzeum dostępnego na funzeum.pl

c) Adres realizowania usługi turystycznej: Funzeum w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315.

 

House of Air

a) “bilet całodniowy” polega na wejściu Uczestnika do House of Air oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie House of Air dostępnego na houseofair.pl

b) “bilet wstępu na trampoliny” polega na wejściu Uczestnika do House of Air  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie House of Air dostępnego na houseofair.pl

c) "bilet wstępu kids zone" polega na wejściu Uczestnika na do House of Air  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie House of Air dostępnego na houseofair.pl

d) Adres realizowania usługi turystycznej: House of Air w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315

 

Crazy Carts

a) “10 minut jazdy” polega na wejściu Uczestnika do Crazy Carts  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie  Crazy Carts dostępnego na crazycarts.pl

b) “20 minut jazdy” polega na wejściu Uczestnika do Crazy Carts  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie  Crazy Carts dostępnego na crazycarts.pl

c) Adres realizowania usługi turystycznej: Crazy Carts w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315

 

Talon gastronomiczny 

usługa gastronomiczna, tj. wydanie talonu o wartości 30,00 zł brutto do wykorzystania w punktach gastronomicznych na terenie Europy Centralnej (Olimp, Kolejkowo) w celu nabycia posiłku (dalej jako "Talon"). Jeden Talon można wykorzystać na dowolną ilość posiłków do jego wartości – w przypadku, gdy wartość Talonu jest niewystarczająca do pokrycia ceny nabycia posiłku, istnieje możliwość dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

Nie ma możliwości skorzystania z Talonu na usługi gastronomiczne po zakończeniu imprezy turystycznej. Pozostała do wykorzystania kwota Talonu nie podlega wymianie na gotówkę. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego Talonu w ramach jednej imprezy turystycznej.

 

§ 6

1. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej Uczestnik uiszcza w dniu Imprezy.

2. Uczestnik finansujący Imprezę za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystania świadczenia z tego tytułu na powyższy cel.

 

§ 7

Uczestnik, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, może bez zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli osoba ta jednocześnie

1. Oświadczy, że przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki.

2. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy w sytuacji, jeżeli Impreza opłacana jest w całości lub w części Polskim Bonem Turystycznym oraz skutkowałoby to wyłączeniem z Imprezy dziecka, na rzecz którego świadczenie w postaci ww. bonu zostało przyznane.

3. Organizator uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności jeżeli zostało spowodowane czynnikami zewnętrznymi, których pomimo należytej staranności nie dało się przewidzieć oraz im zapobiec, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia (siła wyższa), tj. m.in.: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków.

4. Uczestnik może przed rozpoczęciem Imprezy oświadczyć, iż rezygnuje z udziału w niej. 

 

§ 8

1. Jeżeli w trakcie Imprezy Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonanie Umowy, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości usunąć wadę.

2. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy, Uczestnikowi, przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osoby składającej reklamację, opis uchybienia Organizatora w wykonaniu Umowy oraz żądanie osoby zgłaszającej reklamację w związku z zaistnieniem zdarzenia ją powodującą. Organizator w terminie 30 dni ustosunkuje się do reklamacji w takiej samej formie jak została ona złożona.

3. Uczestnik w sprawach związanych z wykonaniem Umowy może kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: biuro@karkonoskietajemnice.pl, lub listownie na adres: Karkonoskie Tajemnice, ul. Mickiewicza 1A, 58-540 Karpacz

 

§ 9

 

1. Organizator oświadcza, że administratorem danych osobowych Uczestnika jest Karkonoskie Tajemnice Jakub Paczyński, ul. Mickiewicza 1A, 58-540 Karpacz, o NIP 6112155521, REGON 230263879, email; biuro@karkonoskietajemnice.pl tel. 757619999

2. Organizator oświadcza, że operacje wykonywane z użyciem danych osobowych Uczestnika są realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Zasady przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się na stronie www.karkonoskietajemnice.pl

3. Dla rozwiązania ewentualnych sporów w związku z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy Uczestnik ma możliwość:

1) skorzystania z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.);

2) skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013,str. 1).

 

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz. 1262) oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

4. Uczestnik imprezy turystycznej, którego dane zostały ujęte w treści poniższej Umowy, oświadcza, iż: Organizator imprezy turystycznej udzielił mu informacji, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.); przekazane mu informacje, o których art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.) są dla niego jasne, zrozumiałe oraz czytelne, a ich forma papierowa została okazana przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej.

Zawarcie umowy

Po przesłaniu formularza zadzwonimy do Ciebie, aby dokończyć płatność bonem turystycznym. Podanie kodu płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Zobacz również:

1/3
2/3
3/3