REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Regulaminem Imprezy Turystycznej Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej wymaga pełnej akceptacji niniejszego Regulaminu Imprezy Turystycznej.

§ 1 

Organizator

1.Karkonoskimi Tajemnicami Jakub Paczyński, ul. Mickiewicza 1A, 58-540 Karpacz, o NIP 6112155521, REGON 230263879 (dalej „Organizator”) jest organizatorem imprezy turystycznej, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).

2. Organizator wpisany jest do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 29700.

3. Niniejszy Regulamin Imprezy Turystycznej (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Uczestników korzystających z usług Organizatora

4. Siedziba Organizatora mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 1A, 58-540 Karpacz

5. Niniejszy Regulamin Imprezy Turystycznej stanowi integralną część umowy o udział w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza zgodę na treść zawartą w poniższych postanowieniach.

6. Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu wyraźnie stanowią inaczej.

 

§ 2 

Zawarcie umowy

1. Wszelkie informacje Organizatora zamieszczone w administrowanym przez niego serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.kolejkowo.pl 

2. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem następuje poprzez internetowe zgłoszenie za pomocą formularza na stronie www.kolejkowo.pl uczestnictwa w imprezie, oraz zapłatę całości ceny imprezy turystycznej. Płatność może nastąpić za pomocą Bonu Turystycznego. W przypadku płatności Bonem Turystycznym za moment zapłaty uważa się moment zaakceptowania płatności na platformie bonturystyczny.zus.pl.

3. Dane zamawiającego, wybrana oferta oraz cena imprezy turystycznej zostaną dostarczone za pomocą emaila i będą zgodne z formularzem oraz wyborem oferty dostępnej i wypełnionej przez Uczestnika na stronie www.kolejkowo.pl. Za prawidłowe wypełnienie odpowiada Uczestnik. W przypadku wysłania błędnego formularza należy przesłać prośbę o anulowanie zgłoszenia na adres bonturystyczny@kolejkowo.pl i ponownie, prawidłowo wypełnić formularz.

4. Przez Uczestnika rozumie się także osoby, na rzecz których umowa zawarta została przez osobę zgłaszającą ich uczestnictwo w imprezie turystycznej, jak również osoby, które nabyły ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku płatności Bonem Turystycznym w Imprezie obowiązkowo musi uczestniczyć dziecko, na które został przyznany Bon Turystyczny.

5. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tych uczestników. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.

6. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej, w przypadku, gdy w imprezie turystycznej nie bierze udziału żaden z przedstawicieli ustawowych takiej osoby, wymaga zgody jej przedstawicieli ustawowych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Dokument ten potwierdza całkowitą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych za osobę niepełnoletnią na imprezie turystycznej Organizatora.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej) może być złożone przez Uczestnika z zachowaniem formy pisemnej (w formie oświadczenia wysłanego na adres siedziby Organizatora lub Agenta za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora bonturystyczny@kolejkowo.pl

8. Integralną częścią umowy są: Oferta wysłana na adres email podany w formularzu na www.kolejkowo.pl oraz niniejszy Regulamin.

9. Impreza trwa 10 dni od dnia zapłaty.

 

§ 3 

Warunki płatności

1. W dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, równocześnie z zawarciem umowy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora pełnej ceny podanej w umowie

2. W przypadku realizacji płatności Bon Turystycznym zapłata powinna nastąpić przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

3. Cena imprezy wyrażona jest w złotych polskich i obejmuje świadczenia wymienione w ofercie. 


 

§ 4 

Czas trwania imprezy turystycznej.

Impreza turystyczna trwa nie dłużej niż 10 dni od momentu zawarcia umowy.

Impreza kończy się z chwilą skorzystania ze wszystkich usług turystycznych zawartych w umowie z zastrzeżeniem pkt 1 tego paragrafu

Impreza uważa się za rozpoczętą w chwili skorzystania z pierwszej usługi turystycznej wymienionej w zamówieniu.

Umowa zostaje zawarta w chwili zaksięgowania płatności na koncie Organizatora, a w przypadku płatności bonem w momencie zaakceptowania płatności na platformie bonturystyczny.zus.pl.

 

§ 5 

Usługi turystyczne oznaczają:

Kolejkowo Wrocław

a) “bilet normalny” polega na wejściu Uczestnika na wystawę Kolejkowo Wrocław oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Kolejkowa dostępnego na www.kolejkowo.pl/o-kolejkowie/regulamin i umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w cenniku na stronie www.kolejkowo.pl/wroclaw/cennik lub umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę.

b) “bilet ulgowy” polega na wejściu Uczestnika na wystawę Kolejkowo Wrocław oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Kolejkowa dostępnego na www.kolejkowo.pl/o-kolejkowie/regulamin i umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w cenniku na stronie www.kolejkowo.pl/wroclaw/cennik lub umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę.

c) usługa gastronomiczna, tj. wydanie talonu o wartości 20,00 zł brutto do wykorzystania w punkcie gastronomicznym na terenie wystawy Kolejkowo w celu nabycia posiłku (dalej jako "Talon"). Jeden Talon można wykorzystać na dowolną ilość posiłków do jego wartości – w przypadku, gdy wartość Talonu jest niewystarczająca do pokrycia ceny nabycia posiłku, istnieje możliwość dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

Nie ma możliwości skorzystania z Talonu na usługi gastronomiczne po zakończeniu imprezy turystycznej. Pozostała do wykorzystania kwota Talonu nie podlega wymianie na gotówkę. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego Talonu w ramach jednej imprezy turystycznej.

d) Pakiet podstawowy oznacza połączenie trzech usług turystycznych z § 2 punktów 4.a, 4.b, 4.c 

e) Pakiet VIP oznacza rozszerzenie Pakietu podstawowego i obejmuje indywidualne zwiedzanie z opieką przewodnika oraz organizowanymi przez niego konkursami wiedzy o wystawie. Za prawidłowe odpowiedzi dziecko jest nagradzane. W pakiet nagród wchodzą markowe produkty Kolejkowa: puzzle 160, skarpetki, gra memory, skarbonka, magnes, smycz, opaska na rękę, brelok, czapka, moneta pamiątkowa.

f) Adres realizowania usługi turystycznej: Kolejkowo Wrocław w Sky Tower we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95

 

Kolejkowo Gliwice

a) “bilet normalny” polega na wejściu Uczestnika na wystawę Kolejkowo Gliwice oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Kolejkowa dostępnego na www.kolejkowo.pl/o-kolejkowie/regulamin i umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w cenniku na stronie www.kolejkowo.pl/gliwice/cennik lub umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę.

b) “bilet ulgowy” polega na wejściu Uczestnika na wystawę Kolejkowo Gliwice oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Kolejkowa dostępnego na www.kolejkowo.pl/o-kolejkowie/regulamin i umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w cenniku na stronie www.kolejkowo.pl/gliwice/cennik lub umieszczonego przy kasach biletowych przed wejściem na wystawę.

c) usługa gastronomiczna, tj. wydanie talonu o wartości 20,00 zł brutto do wykorzystania w punkcie gastronomicznym na terenie wystawy Kolejkowo w celu nabycia posiłku (dalej jako "Talon"). Jeden Talon można wykorzystać na dowolną ilość posiłków do jego wartości – w przypadku, gdy wartość Talonu jest niewystarczająca do pokrycia ceny nabycia posiłku, istnieje możliwość dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

Nie ma możliwości skorzystania z Talonu na usługi gastronomiczne po zakończeniu imprezy turystycznej. Pozostała do wykorzystania kwota Talonu nie podlega wymianie na gotówkę. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego Talonu w ramach jednej imprezy turystycznej.

d) Pakiet podstawowy oznacza połączenie trzech usług turystycznych z § 2 punktów 4.a, 4.b, 4.c 

e) Pakiet VIP oznacza rozszerzenie Pakietu podstawowego i obejmuje indywidualne zwiedzanie z opieką przewodnika oraz organizowanymi przez niego konkursami wiedzy o wystawie. Za prawidłowe odpowiedzi dziecko jest nagradzane. W pakiet nagród wchodzą markowe produkty Kolejkowa: puzzle 160, skarpetki, gra memory, skarbonka, magnes, smycz, opaska na rękę, brelok, czapka, moneta pamiątkowa.

f)  Adres realizowania usługi turystycznej: Kolejkowo Gliwice w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315

 

Wystawa Pająków i Skorpionów 

a) “bilet normalny” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Pająków i Skorpionów  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Wystawy Pająków i Skorpionów dostępnego na wystawapajakow.pl.

b) “bilet ulgowy” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Pająków i Skorpionów  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Wystawy Pająków i Skorpionów dostępnego na wystawapajakow.pl.

b) "bilet wstępu RODZINNY (2+2)" polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Pająków i Skorpionów  oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zwiedzania Wystawy Pająków i Skorpionów dostępnego na wystawapajakow.pl.

d) Adres realizowania usługi turystycznej: Wystawa Pająków i Skorpionów w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315

 

Wystawa Budowli z Klocków Lego

a) “bilet ” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Budowli z Klocków Lego oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Wystawy Budowli z Klocków Lego dostępnego na wystawaklockow.pl.

b) “bilet 2+2 ” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Budowli z Klocków Lego oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Wystawy Budowli z Klocków Lego dostępnego na wystawaklockow.pl.

c) “bilet combo” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Budowli z Klocków Lego oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Wystawy Budowli z Klocków Lego dostępnego na wystawaklockow.pl oraz wejściu uczestnika na wystawę 3D Trick-Gallery oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie wystawy 3D Trick-Gallery dostępnego na 3dgallery.pl.

d) “bilet combo 2+2” polega na wejściu Uczestnika na Wystawę Budowli z Klocków Lego oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Wystawy Budowli z Klocków Lego dostępnego na wystawaklockow.pl oraz wejściu uczestnika na wystawę 3D Trick-Gallery oraz korzystanie przez niego ze znajdujących się tam urządzeń i atrakcji na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie wystawy 3D Trick-Gallery dostępnego na 3dgallery.pl.

e) Adres realizowania usługi turystycznej: Wystawa Budowli z Klocków Lego w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315 oraz 3D Trick Gallery w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315.

 

Talon gastronomiczny 

usługa gastronomiczna, tj. wydanie talonu o wartości 50,00 zł brutto do wykorzystania w punktach gastronomicznych na terenie Europy Centralnej (Olimp, Kolejkowo) w celu nabycia posiłku (dalej jako "Talon"). Jeden Talon można wykorzystać na dowolną ilość posiłków do jego wartości – w przypadku, gdy wartość Talonu jest niewystarczająca do pokrycia ceny nabycia posiłku, istnieje możliwość dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

Nie ma możliwości skorzystania z Talonu na usługi gastronomiczne po zakończeniu imprezy turystycznej. Pozostała do wykorzystania kwota Talonu nie podlega wymianie na gotówkę. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego Talonu w ramach jednej imprezy turystycznej.

 

§ 6

1. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej Uczestnik uiszcza w dniu Imprezy.

2. Organizator oświadcza, iż Impreza może zostać sfinansowana przez Uczestnika w całości lub w części za pomocą świadczenia w ramach Polskiego Bonu Turystycznego, który określony został w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz.1262) oraz na zasadach tam wskazanych.

3. W przypadku finansowania udziału w Imprezie ze środków w ramach bonu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w sytuacji gdy cena Imprezy jest wyższa niż posiadane przez Uczestnika środki z tytułu wspomnianego bonu, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia różnicy w gotówce lub w formie bezgotówkowej w dniu rozpoczęcia Imprezy.

4. Uczestnik finansujący Imprezę za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystania świadczenia z tego tytułu na powyższy cel.

 

§ 7

Uczestnik, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, może bez zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli osoba ta jednocześnie

1. Oświadczy, że przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki.

2. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy w sytuacji, jeżeli Impreza opłacana jest w całości lub w części Polskim Bonem Turystycznym oraz skutkowałoby to wyłączeniem z Imprezy dziecka, na rzecz którego świadczenie w postaci ww. bonu zostało przyznane.

3. Organizator uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności jeżeli zostało spowodowane czynnikami zewnętrznymi, których pomimo należytej staranności nie dało się przewidzieć oraz im zapobiec, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia (siła wyższa), tj. m.in.: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków.

4. Uczestnik może przed rozpoczęciem Imprezy oświadczyć, iż rezygnuje z udziału w niej. Za rozpoczęcie Imprezy uważa się wejście na wystawę Karkonoskie Tajemnice.

 

§ 8

1. Jeżeli w trakcie Imprezy Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonanie Umowy, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości usunąć wadę.

2. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy, Uczestnikowi, przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osoby składającej reklamację, opis uchybienia Organizatora w wykonaniu Umowy oraz żądanie osoby zgłaszającej reklamację w związku z zaistnieniem zdarzenia ją powodującą. Organizator w terminie 30 dni ustosunkuje się do reklamacji w takiej samej formie jak została ona złożona.

3. Uczestnik w sprawach związanych z wykonaniem Umowy może kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: biuro@karkonoskietajemnice.pl, lub listownie na adres: Karkonoskie Tajemnice, ul. Mickiewicza 1A, 58-540 Karpacz

 

§ 9

 

1. Organizator oświadcza, że administratorem danych osobowych Uczestnika jest Karkonoskie Tajemnice Jakub Paczyński, ul. Mickiewicza 1A, 58-540 Karpacz, o NIP 6112155521, REGON 230263879, email; biuro@karkonoskietajemnice.pl tel. 757619999

2. Organizator oświadcza, że operacje wykonywane z użyciem danych osobowych Uczestnika są realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Zasady przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się na stronie www.karkonoskietajemnice.pl

3. Dla rozwiązania ewentualnych sporów w związku z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy Uczestnik ma możliwość:

1) skorzystania z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.);

2) skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013,str. 1).

 

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz. 1262) oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

4. Uczestnik imprezy turystycznej, którego dane zostały ujęte w treści poniższej Umowy, oświadcza, iż: Organizator imprezy turystycznej udzielił mu informacji, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.); przekazane mu informacje, o których art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.) są dla niego jasne, zrozumiałe oraz czytelne, a ich forma papierowa została okazana przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej.

Zawarcie umowy

Po przesłaniu formularza zadzwonimy do Ciebie, aby dokończyć płatność bonem turystycznym. Podanie kodu płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Zobacz również:

1/3
2/3
3/3